Maciej Adam Wódzki

Psychiatra dorosłych, specjalista psychiatra wieku rozwojowego, uczestnik licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych.

Do jego głównych zainteresowań zawodowych należą konteksty rozwoju i możliwości oddziaływania postnowoczesnej psychiatrii. Nieustającym źródłem inspiracji pozostaje myśl filozoficzna Michela Foucaulta, osiągnięcia kognitywistyki i neuronauki (w tym genetyki) oraz inkluzywna refleksja społeczna umocowana w deliberatywnej tradycji szkoły frankfurckiej.

Obszarem szczególnej troski są dla niego również zagadnienia związane ze współczesnym dyskursem bioetycznym. Zwraca uwagę na wielość perspektyw, z jakich formułowane są sądy normalizujące oraz konsekwencje wyłaniające się z wielogłosu, którym opisywani są poszczególni ludzie.

W codziennej pracy stara się aplikować zasady medycyny opartej na faktach klinicznych (evidence-based medicine), koncentrując się na wynegocjowaniu ze zgłaszającymi się osobami wspólnie uznawanej strategii interpretacji i działania w obliczu zdefiniowanych problemów.

Współpracuje z multidyscyplinarnym zespołem terapeutów, starając się w ten sposób zaoferować złożone i wielopłaszczyznowe praktyki uzdrawiania przy specjalnym profesjonalnym podejściu do osób z przestrzeni nieneurotypowych spektrów rozwojowych (adhd, add/ocd, autyzm), osób traumatyzowanych oraz osób niebinarnych i nieheteronormatywnych (LGBTQ+).

Dorota Mrozek

Psycholożka, psychoterapeutka, doktor nauk humanistycznych, certyfikowany praktyk SE (Somatic Experiencing Practicioner). Od 2017 r. asystentka podczas szkoleń Somatic Experiencing (SE) w Polsce oraz w Indiach.

W terapii integruje podejście systemowo-narracyjne z pracą metodą SE, ukierunkowaną na dążenie do samoregulacji, także od strony odczuć z ciała.

Bliskie jej jest ponowoczesne rozumienie psychoterapii jako praktyki dyskursywnej, składającej się z różnych opowieści (np. opowieści terapeuty, opowieści klienta), osadzonych w konkretnych kontekstach kulturowo-społecznych. Celem spotkania terapeutycznego staje się tworzenie przestrzeni dającej osobom, przychodzącym z opowieścią o problemie, możliwości konstruowania opowieści bliższych wartościom przez nich preferowanym. Stara się łączyć to z bardziej „tradycyjną” wiedzą o charakterze biologicznym, czerpiącą inspirację z rozwoju współczesnej neuronauki (np. teorii poliwagalnej S. Porgesa).

Szczególnym obszarem jej zainteresowań pozostaje ciało w terapii (także narracyjnej) oraz praca z traumą.

Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i rodzin.

Ukończyła całościowy kurs psychoterapii systemowej (WTTS Poznań), w tej chwili w trakcie dyplomowego szkolenia narracyjnego w Instytucie Terapii Narracyjnej w Londynie.

Jest członkiem WTTS, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Agnieszka Pilarska

Dr nauk o zdrowiu, psycholożka, diagnosta kliniczny w zakresie rozpoznawania zaburzeń dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi m.in. rehabilitację dzieci z deficytami rozwojowymi, poradnictwo dla rodziców, a także szeroko pojętą pracę interwencyjną i terapeutyczną dla osób w kryzysie, w chorobach psychosomatycznych i somatycznych.

Psychoterapeutka systemowa (terapia indywidualna, par i rodzin).

Ukończyła 4-letnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych.

Angelika Piotrowska

Kwalikowana asystentka medyczna, której praca gwarantuje sprawność logistyczną Poradni i jednocześnie stwarza przyjazną atmosferę z poszanowaniem dyskrecji stosownym do okoliczności.